در راستای دستیابی به هدف شرکت و در چارچوب مقررات ،سیاستها، برنامه ها و استانداردها و ضوابط نظارتی وزارت نیرو از جمله استانداردهای ناظر به کیفیت ،برق قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع نیروی برق و مقررات ناظر بر پرداخت بهای برق و با رعایت اصول بازرگانی و اقتصادی شرکت مجاز به انجام عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و یا مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد از جمله اقدامات زیر می باشد:

1- ایجاد توسعه بهینه سازی و خرید شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت شرکت و در صورت نیاز با اخذ مجوزهای لازم در سایر مناطق

2-اجرای طرحهای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این گونه طرحها.

3-بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه ها و تأسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرکت

4- همکاری با شرکتهای برق منطقه ای در جانمایی بهینه پست­های فوق توزیع

5- راهبری و پایش شبکه توزیع برق

6- ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه کنندگان برق به شبکه های توزیع به منظور ، خرید فروش و جابجایی (ترانزیت )برق با دریافت حق جابجایی (حق ترانزیت)

7-خرید فروش (از جمله شامل روشهای مختلف پیش خرید و پیش فروش) و جابجایی برق

8- انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تأمین مستمر ،برق از جمله عقد قراردادهای خرید و یا پیش خرید از عرضه کنندگان با رعایت مقررات بازار برق و تحویل آن به مشترکین

تبصره در صورت اخذ پروانه شرکت میتواند نسبت به احداث و بهره برداری از مولدهای برق متصل به شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف مبادرت نماید.

9- ارائه خدمات به مشترکین و فراهم نمودن امکانات لازم برای قبول تقاضای جدید و واگذاری اشتراک و یا تغییر ظرفیت اشتراک های موجود در حوزه فعالیت شرکت

10- مدیریت بار، مصرف و تقاضای انرژی برق (مدیریت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهینه برق

11-بهره برداری تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات برق متعلق به سایرین در صورت اخذ مجوزهای لازم.

12- حمایت از پژوهشهای کاربردی و انجام فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط با بخش توزیع از طریق مراجع تخصصی و ذیصلاح.

13- حمایت از توسعه ظرفیتهای مشاوره ای و پیمانکاری و فن آوریهای جدید به منظور کاهش هزینهها و افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات به مشتریان

14- فروش برق بصورت عمده به مؤسسات برق دارای پروانه مجاز به منظور تحویل به مصرف کنندگان

15-برون سپاری امور مطالعاتی و عملیات اجرایی رقابت پذیر( اعم از بهره برداری تعمیر و نگهداری ،توسعه و بهینه سازی شبکه و تأسیسات و ارائه خدمات مشترکین)

تبصره: شرکت با حفظ مسئولیتهای خود و اعمال نظارت کافی مجاز به واگذاری فعالیت های توسعه بهینه سازی و بهره برداری شبکه و تأسیسات توزیع و ارائه خدمات به مشترکین بصورت یکپارچه در حوزه مشخص جغرافیایی برای مدت زمان معین به شرکتهای واجد صلاحیت می باشد.

16- ارائه خدمات به وزارت نیرو در اجرای ماده ۴ قانون سازمان برق ایران و یا سایر قوانین و مقررات

17- فراهم نمودن امکان استفاده از داراییهای شرکت جهت ارائه خدمات زیربنایی توسط سایر اشخاص در ازاء دریافت ما به ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و به گونه ای که خدمات اصلی شرکت را دچار مخاطره ننماید.

1x 2x