مدیر عامل

مدیر عامل

محمد رئیسی

ایمیل: modiramel[at]sbepdc.ir

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی برق قدرت

شرح وظایف حوزه
شرح وظایف:

نمایندگی شرکت دربرابرکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ادارات وسازمانهای دولتی وغیردولتی ونهادها. تهیه تشکیلات و آئین نامه های مالی و استخدامی و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به هیئت مدیره. نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت یا تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع رتبه و تنبیه ومرخصی بازنشستگی ، مستمری ، به وراث وسایرشرایط استخدامی برطبق مفاد این اساسنامه وآئین نامه ها و قوانین مربوط. تهیه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده ازآن نزد بانک ها و مؤسسات ونیز تعهد ظهرنویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات درمناقصات و مزایده که جزء موضوع شرکت می باشد. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری ازهرقبیل. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها باتوجه به مقررات. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه اعم ازحقوقی وکیفری درهر مرحله که باشد و انتخاب وکیل بدون داشتن حق سازش و ارجاع دعاوی به داورین. 
سایر توضیحات

تلفن: 05431137213


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسی برق قدرت فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
هیچ موردی یافت نشد
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ موردی یافت نشد

زیر مجموعه ها

1x 2x