عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بهره بردار پیمانکار وضعیت مبلغ عملیات
واگذاری اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی شهرستان گلشن 1402-08-01 1403-02-01 امور گلشن میثاق شرق sbepdc.forms.statuses.inProcess 9,450,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای سرویس و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق امور برق یک شهرستان زاهدان بصورت خط سرد 1402-07-08 1403-09-08 امور برق یک شهرستان زاهدان ناصر تیموری دهنو sbepdc.forms.statuses.inProcess 14,490,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی امور برق دو شهرستان زاهدان 1402-06-26 1402-09-26 امور برق دو شهرستان زاهدان ایمن فراز نقش صدرا sbepdc.forms.statuses.inProcess 13,950,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی شهرستان پلان 1402-07-25 1403-01-25 امور پلان دشت نیرو چابهار sbepdc.forms.statuses.inProcess 9,750,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات توسعه فیدر آرش شهر نگور 1402-07-25 1402-10-25 امور نگور دشت نیرو چابهار sbepdc.forms.statuses.inProcess 5,000,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات نجات ترانس هاس فولبار سال 1402 امور برق بخش کورین در حومه برق ناحیه دو شهرستان زاهدان 1402-07-25 1403-02-25 امور برق دو شهرستان زاهدان امیر شادمان شهرکی sbepdc.forms.statuses.inProcess 2,657,365,844 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات برقرسانی به نهضت ملی مسکن شهرستان سراوان فاز اول 1402-08-08 1403-02-08 امور سراوان ثمین گستر بلوچستان sbepdc.forms.statuses.inProcess 8,900,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات اصلاح تابلوهای توزیع به همراه کابل ها و اتصالات مربوطه امور برق دو شهرستان زاهدان 1402-05-08 1402-11-08 امور برق دو شهرستان زاهدان یار آذرخش هامون sbepdc.forms.statuses.inProcess 1,025,761,386 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی شهرستان سرباز 1402-05-16 1402-11-16 امور سرباز پل سازان نوین تفتان sbepdc.forms.statuses.inProcess 8,900,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاری اجرای عملیات توسعه شبکه های برق روستایی شهرستان دشتیاری 1402-05-16 1402-11-16 امور دشتیاری نیرو تابان ساعد sbepdc.forms.statuses.inProcess 5,113,021,460 مشاهده جزئیات
1x 2x