عنوان گیرنده تاریخ دریافت عملیات
وضعیت نیروگاه های خورشیدی دفتر انرژی های نو وتجدید پذیر مشاهده جزئیات

تاریخ درخواست:

توضیحات: تعداد 212 نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک
مجموع کل کیلووات های نیروگاه ها: 1168 کیلو وات

فایل پیوست
1x 2x