ارائه سرویس بهینه به ذی نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی از مهمترین اهداف شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان می باشد.

بر این باوریم که تحقق جمیع این اهداف تنها با مشارکت و همسویی آحاد جامعه امکان پذیر گشته و لازم است با مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، ظرفیت های سازمانی خود را افزایش داده و فرصت بهره برداری از این گنجینه را فراهم نماییم.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع شرکت های زیرمجموعه برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان به آدرس https://sbepdc.ir/ ، نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

همچنین، این شرکت از طریق سامانه نظرسنجی های شرکت ، اقدام به اخذ دوره ای نظرات مردم و ذینفعان در حوزه های مختلف مرتبط با خدمات شرکت می‌نماید.

این سازمان کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق درگاه الکترونیک خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.پیشنهادها و انتقادها به آدرس: https://np.tavanir.org.ir/Login.aspx
رسیدگی به شکایات (سمات) به آدرس: https://www.tavanir.org.ir/samaat
سامانه‌های یکپارچه سازمان بازرسی کل کشور https://136.ir
نظرسنجی خدمات به آدرس: https://sbepdc.ir/fa/forms/11/public
نظرسنجی فرآیند ها و تصمیمات دستگاه:
https://sbepdc.ir/fa/forms/10/public
نظرسنجی سایت به آدرس: https://sbepdc.ir/fa/forms/5/public
1x 2x