ردیف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت شناسه زیر خدمت دسترسی به خدمت
1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین

شرکت های توزیع نیروی برق (13031465000)

تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Settlement of subscribers of electricity distribution companies) 
13031465100
راهنما
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Settlement of debts of subscribers of electricity distribution companies) 
13031465101
راهنما
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق
(Change of tariff or tariff option of ampere branch of power distribution companies) 
13031465102
راهنما
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

(Issuance of end-of-period bill for subscribers of power distribution companies) 

13031465103

راهنما

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Examining the request to review the bills of the subscribers of electricity distribution companies) 
 
13031465104

راهنما

ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Provide records of consumption and payment of subscribers of power distribution companies) 
 13031465105   راهنما
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات
(Provide integrated electricity bills for organizations and departments) 
 13031465107
راهنما
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Debt declaration based on self-declaration of electricity consumption of subscribers of power distribution companies
 
 13031465108   راهنما
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق
(Extension of amperage tariff for power distribution companies) 
 13031465109
راهنما
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
(Investigate reports of unauthorized use of electricity )
13031465110   راهنما
2

ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (13031466000)

تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Relocation of internal equipment for measuring the branching of subscribers of power distribution companies 
13031466101
راهنما
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Reinstalling the branch of the electricity distribution companies) 
13031466102
راهنما
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Temporary collection of subscribers of power distribution companies )
13031466103
راهنما
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Permanent collection of branches of electricity distribution companies) 
13031466104
راهنما
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Correction of subscriber information of power distribution companies)
13031466105
راهنما
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Correcting the names of the subscribers of electricity distribution companies )
13031466106
راهنما
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق
Change of subscribers' names (change of ownership of the branch) of power distribution companies 
13031466107
راهنما
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Testing and replacing meters of electricity distribution companies) 
13031466108
راهنما
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Modification of the branch service of the electricity distribution companies) 
13031466109
راهنما
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Temporary interruption of the branch of the electricity distribution companies) 
 13031466110
راهنما
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Reconnecting the branches of electricity distribution companies) 
13031466111
راهنما
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق
(Modify the registered mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies) 
13031466114
راهنما
3 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (13031467000) 
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Increasing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies) 
 13031467100
راهنما
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Reducing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies)
 13031467101
راهنما
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق
(Establishment of amp branch by power distribution companies )
 13031467102
راهنما
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Separation or merger of subsidiaries of electricity distribution companies )
 13031467103
راهنما
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
(Temporary reduction of branching amperage of subscribers of power distribution companies) 
13031467105
راهنما
4 ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق (13031977000)  
رفع خسارت وارده به شبکه برق
(Fixing the damage to the electricity network) 
 13031977100
راهنما
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق
(Investigate theft reports of electrical appliances) 
 13031977101
راهنما
رفع حریم برق
Privacy 
13031977103
راهنما
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق
Eliminate the risk of hazardous electrical installations 
13031978100
راهنما
5 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی (13031979000)  
نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات
Installation of solar generators for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW))
13031979103 
راهنما
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Provide solar generator bill for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW) 
13031979104

راهنما
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Submitting a report on the delivered energy generator of solar subscribers (especially for applicants less than 200 kW) 
13031979105
راهنما
6 ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000) 
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی
Temporary blackout at the request of the applicant
 13031980100
راهنما
ارائه گزارش خاموشی‌های برق
Submit a report of power outages 
 13031980102
راهنما
رفع خاموشی های مشترکین برق
Fix power outages 
 13031980103
راهنما
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
Fixed power grid voltage problem 
 13031980104
راهنما
رفع مشکل روشنایی معابر
Fixed the problem of street lighting 
13031980105
راهنما
7 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق (13031986000)  
ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق
Provide a list of authorized suppliers of goods related to the electricity industry 
 13032119101
راهنما
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق
Provide a list of approved contractors in the field of electricity 
13011987100
راهنما
 8 ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (13031987000)  ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق
Provide instructions and plans for the construction of electrical equipment and panels
13031987104
راهنما
9 بهینه سازی مصرف برق (13032882000) 
فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق
Cultivation of electricity consumption management 
 13032882100
راهنما
کنترل پیک بار مصرف برق
Peak load control of power consumption 
 13032882102
راهنما
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری
Determining the energy rating of office buildings 
13032882103
راهنما
1x 2x