راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
نحوه قرائتنوع کنتور

با فشار دادن متوالی کلید مشکی (سمت چپ کنتور) 
مقدار کارکرد میان باری با کد Rate۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد Rate۲و مقدارکارکرد کم باری با کد Rate۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اَمپی AMPY تک فاز

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۱.۸.۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۱.۸.۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اِلستر ELSTERتک فاز

با فشار دادن متوالی کلید آبی (سمت راست کنتور) 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اکتاریس تک فاز

با فشار دادن متوالی کلید آبی A (سمت راست کنتور) 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۱.۸.۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۱.۸.۳ نمایش داده میشود 
جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی افزار آزماJAM۲۰۰

با فشار دادن متوالی کلید A (سمت راست کنتور) 
مقدار کارکرد میان باری با کد  ، مقدار کارکرد اوج بار با کد  و مقدارکارکرد کم باری با کد  نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی افزار آزماJM۱۱۰B

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی صاایران تک فاز

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی تک فازEVAN۱۰۱۰

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۱.۸.۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۱.۸.۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اینتچ Intechتک فاز

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد  ، مقدار کارکرد اوج بار با کد  و مقدارکارکرد کم باری با کد  نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اکتاریسActaris سه فاز

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد r۰۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد r۰۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد r۰۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اَمپی AMPYسه فاز

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند 
مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ ، مقدار کارکرد اوج بار با کد ۱.۸.۲ و مقدارکارکرد کم باری با کد ۱.۸.۳ نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اینتچ Intech سه فاز

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
41551
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal