شرح خدمات پس از فروش
    • افزایش قدرت انشعاب
    • کاهش قدرت انشعاب
    • تغییر نام انشعاب
    • تغییر مکان داخلی کنتور
    • تعویض کنتور
    • اصلاح صورتحساب برق مصرفی
    • آزمایش کنتور
    • جمع آوری وبرچیدن انشعاب (حذف)
    • تغییر تعرفه (کاربردی)
    • پاسخ به استعلام دفاتر ثبت و شهرداری
    • کاهش موقت قدرت انشعابات صنعتی
    • برچیدن دائم انشعاب برق
    • قطع موقت انشعاب برق

   افزایش قدرت انشعاب

    • هر مشترک می تواد ضمن همراه داشتن کارت شناسایی و آخرین صورتحساب برق مصرفی که نسویه حساب نموده است تقاضای افزایش قدرت انشعاب برق را به واحد خدمات مشترکین ارائه نماید
    • تشخیص آمپراژواگذاری به متقاصیان ضعیف بر عهده شرکت توزیع می باشد
    • انشعابات دیماندی در صورت استفاده از نرخهای مخفف ( کشاورزی- صنعتی ) لازم است مجوز متناسب با قدرت در خواستی ارائه نمایند

   کاهش قدرت انشعاب

    • هر مشترک می تواند ضمن همراه داشتن کارت شناسایی و آخرین صورتحساب برق مصرفی که تسویه حساب نموده است تقاضای کاهش قدرت انشعاب برق را به واحد خدمات مشترکین ارائه نماید
    • تشخیص آمپراژ واگذاری به متقاضیان فشار ضعیف به عهده شرکت می باشد
    • در کاهش قدرت انشعاب ، پنجاه درصد هزینه آمپر کاهش داده شده در انشعابات آمپری ، پنجاه درصد هزینه کیلو وات کاهش داده شده در انشعاب دیماندی ولتاژ ثانویه و صد در صدهزینه کیلووات کاهش داده شده در انشعابات دیماندی ولتاژ اولیه به مشترک پرداخت می گردد

   تغییر نام انشعاب

    • مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای (قولنامه رسمی ، تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد ، پس از احراز هویت و آخرین صورتحساب برق مصرفی که تسویه حساب نموده تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید
    • درهنگام تغییر شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید
    • هزینه تغییر نام بر اساس جدول هزینه های خدمات متفرقه اغلام شده در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در یافت می گردد

   آزمایش کنتور

    • چنانچه مشترک به صحت کارکرد لوازم اندازه گیری اعتراض داشته باشد می تواند ضمن همراه داشتن آخرین صورتحساب برق مصرفی که تسویه حساب نموده است در خواست آزمایش کنتور را به واحد خدمات مشترکین ارائه نماید
    • در صورتی که ادعای مشترک مبنی بر نقص فنی در وسایل اندازه گیری در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود هزینه آزمایش لوازم اندازه گیری از مشترک در یافت می گردد
    • چنانچه لازم باشد کنتور از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گرددو پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی در وسایل تایید گردد ، مشترک علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش ، هزینه نصب مجدد وسایل اندزه گیری را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید
    • جنانچه وسایل اندازه گیری دارای نقص فنی باشد هیچگونه هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد گردید و صورتحساب های صادره در مدت زمان خرابی کنتور طبق آیین نامه تعدیل خواهد شد

   تغییر مکان داخلی کنتور

    • چنانچه مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل لوازم اندازه گیری نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود می تواند ضمن همراه داشتن کارت سناشایی و آخرین صورتحساب برق مصرفی که تسوصه حساب نموده است تقاضای انتقال در داخل کنتور را به واحد خدمات مشترکین ارائه نماید
    • کنتور تنها در داخل واحدی که انشعاب جهت آن خریداری و دایر گردیده انتقال داده شده و جا بجا می گردد
    • هزینه جابجایی کنتور بر اساس جدول هزینه های خدمات متفرقه اعلام شده در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در یافت می گردد
    • انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر گردیده و جابجایی آن ممنوع است
    • انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک ، قابل فروش ، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد

   تعویض کنتور

    • هر مشترک می تواند ضمن همراه داشتن آخرین صورتحساب برق مصرفی که تسویه حساب نموده است و در صورت خرابی کنتور در خواست تعویض کنتور را به واحد خدمات مشترکین ارائه نماید
    • چنانچه مشترک در خرابی کنتور دخالت داشته باشد هزینه تعویض از وی در یافت خواهد شد و چنانچه خرابی به دلیل مرور زمان و حوادث غیر مترفبه باشد هزینه آن بر عهده شرکت توزیع می باشد . تشخیص موارد فوق بر عهده کارشناسان شرکت خواهد بود

   اصلاح صورتحساب

    • ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی توسط مشترک بوده و مشترک ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد . در این صورت و هم چنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی با توجه به مقررات وقت ، محاسبه بهای برق و صورتحساب صادره از طرفین قابل بر گشت می باشد
    • در صورت اعتراض مشترک نسبت به صورتحساب صادره از شرکت در مورد اعتراض وارده بررسیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وجود اشکال نسبت به اصلاح و ارائه صورتحساب صحیح اقدام خواهد نمود

   حذف وجمع آوری دائم انشعاب

    • در هر یک از چهار حالت زیر شرکت برق مشترک را به طور دائم جمع آوری ،اشتراک مربوطه را باطل ، وبا مشترک تسویه حساب خواهد بود
     • هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد در خواست برچیدن انشعاب را بنماید
     • هرگاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول برقراری انشعاب برق برسد وعلیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد
     • هرگاه یکسال از تاریخ قطع بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت، وضع خوذ را مشخص ننماید
     • هرگاه خلاف موضوع بند 4-51-3 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک ) برای دوم تکرار شود
   • در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانوانی وی محسوب می شود جهت تسویه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب بشرح زیر پس از کسر بدهی و خسارات ناشی از ایفائ تعهد مسترد خواهد شد
   • انشعابات روی ولتاژ 20 کیلوولت و فشار ضعیف پنجاه درصد ارزش انشعاب به نرخ روز

   تغییر تعرفه (کاربری )

   • مشترک می تواند در صورت تغییر فعالیت محل دارای انشعاب برق ضمن همراه داشتن آخرین صورتحساب برق مصرفی تسویه حساب شده ،درخواست خود مبنی بر تغییر تعرفه انشعاب برق را ارائه نماید
   • برخورداری از نرخ مصارف تولید ( صنعت ومعدن) منوط به ارائهیکی از مدارک زیر از وزارتخانه های صنایع ومعادن ، جهاد وکشاورزی یا واحدهای تابعه میباشد
    • موافقت اصولی
    • پروانه یا جواز تاسیس
    • پروانه بهره برداری
    • کارت شناسایی
    • گواهی فعالییت صنعتی
   • برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب و رعایت قدرت مجاز الکترو پمپ قید شده در پروانه مذکور می باشد
   • هر یک از مدارک یاد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضائ آن معتبر است وچنانچه از انقضائ اعتبار آن ، مشترک نسبت به تمدید اعتبار یا ارائه یکی از مجوزهای دیگر اقدام ننماید ، مشمول تعرفه های دیگر خواهد شد

   پاسخ به استعلام دفاتر ثبت و شهرداری

   • پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل مشترک می باشد.

   کاهش موقت قدرت انشعاب صنعتی

   • کلیه مشترکین تعرفه تولید (صنعت و معدن) تعرفه شماره 4 می توانند با ارائه آخرین قبوض برق مصرفی پرداخت شده، حداقل 5/1 سال و حداکثر 9 سال معادل قدرت درخواستی و بعد از گذشت 9 سال معادل قدرت درخواستی و بعد از گذشت 9 سال استفاده شده از کاهش موقت، در صورتیکه مشترک تقاضای کاهش موقت داشته باشد، حداکثر معادل %75 قدرت کاهش یافته دوره قبل و به میزان سه سال می تواند کاهش موقت بدهد.

   برچیدن دائم انشعاب برق

   • در هر یک از چهار حالت زیر شرکت برق مشترک را به طور دائم جمع آوری ،اشتراک مربوطه را باطل ، وبا مشترک تسویه حساب خواهد بود
    • هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد در خواست برچیدن انشعاب را بنماید
    • هرگاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول برقراری انشعاب برق برسد وعلیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد
    • هرگاه یکسال از تاریخ قطع بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت، وضع خوذ را مشخص ننماید
    • هر گاه وصل خود سرانه جربان برق قطع شده توسط مشترک، دو بار تکرار شود.

   قطع موقت انشعاب برق

   • در هر یک از چهار حالت زیر شرکت برق مشترک را به طور موقت خواهد بود
    • در صورتیکه مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنمایند.
    • اگر مشترک در اجرای مفاد مقررات مندرج در آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند
    • اگر صورت حسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.
    • در صورتیکه نیروی برق مصرف غیر مجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود و یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/12
تعداد بازدید:
7016
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal